UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Instytut > Strategia rozwoju

drukuj strone
zapisz jako pdf
Strategia rozwoju

 

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 
Kształcenie na dwóch kierunkach kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego wykazuje związek ze strategią oraz misją uczelni, realizując cele kształcenia wspólnym wysiłkiem wszystkich pracowników Ponadto kształcenie odbywa się z zachowaniem następujących zasad: dążenia do prawdy, otwartości na wiedzę i nowe idee oraz poszanowaniu godności człowieka i szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów oraz państw.   Tym samym kształtuje osobowość i obywatelskie postawy studentów, przygotowując ich do odpowiedzialnego pełnienia funkcji społecznych i publicznych. W ramach kształcenia w Wydziale gwarantuje się  wysoki poziom badań naukowych, tworzy się optymalne warunki studiowania oraz zapewnia się atrakcyjność nauczania. Strategia rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego wpisuje się w strategię rozwoju UR jako uczelni podkarpackiej, krajowej i europejskiej realizującej cele edukacyjno-badawcze,  służące podniesieniu konkurencyjności Uczelni i tworzeniu jej wizerunku jako nowoczesnej i przyjaznej pracownikom, studentom i środowisku.
 
KSZTAŁCENIE
 
Cel strategiczny:  Wysoki poziom kształcenia zgodny z ogólno-akademickim profilem, dostosowany do potrzeb i oczekiwań rynku pracy 
Cele operacyjne: 
 
1. Utrzymanie ogólno-akademickiego charakteru kształcenia studentów w oparciu o współczesną, akademicką myśl naukową. 
Zadania: 
kształcenie na wszystkich poziomach: licencjackim, , magisterskim, podyplomowym na oferowanych kierunkach studiów; 
tworzenie nowych specjalności na realizowanych specjalnościach. 
 
2. Dostosowanie oferty dydaktycznej i jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy 
Zadania: 
rozpoznanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy; 
przygotowanie programów studiów i realizacja kształcenia uwzględniającego potrzeby gospodarki oraz życia publicznego zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji; 
doskonalenie oferty edukacyjnej w języku obcym dla studentów, w tym dla studentów zagranicznych; 
uruchomianie nowych kierunków studiów podyplomowych;  
promocja praktycznej edukacji studentów; 
wprowadzenie systemu motywacyjnego związanego z jakością nauczania, w tym dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w językach obcych; 
wprowadzenie wymogu w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli. 
 
3. Kreowanie aktywnych i przedsiębiorczych postaw studentów 
Zadania: 
wprowadzenie form edukacji rozwijających przedsiębiorczość i przygotowujących do pracy na własny rachunek (np. praktyki, wolontariat, staże); 
wprowadzenie nowych form kształcenia ustawicznego w kierunku podnoszenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych w ciągu całego życia; 
wprowadzenie możliwości uzyskania dyplomów uczelni zagranicznych  w ramach studiów double degree
certyfikacja znajomości języków obcych. 
 
 
NAUKA
Cel strategiczny: Podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych w stopniu pozwalającym na uzyskanie wyższej kategorii naukowej Wydziału oraz otrzymanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.
Cele operacyjne:
 
1. Podwyższenie kategorii posiadanej przez Wydział 
Zadania:
podniesienie aktywności naukowej pracowników pod kątem publikowania w czasopismach znajdujących się w wykazach A, B i C MNiSW;
wprowadzenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się naukowo pracowników realizujących badania naukowe
wprowadzenie systemu motywacyjnego i wsparcie administracyjne dla pracowników ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego, profesorskich tytułów naukowych oraz dla pracowników uczestniczących w gremiach naukowych i zawodowych(np. towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych, komitetach redakcyjnych, zespołach eksperckich itp.); 
wspieranie rozwoju młodych pracowników naukowych;
organizacja konferencji naukowych spełniających wymogi istotne do kategoryzacji jednostek;
 
2. Ilościowy i jakościowy wzrost realizowanych badań naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym 
Zadania: 
rozpoznanie zapotrzebowania na usługi badawcze; 
przygotowanie rozwiązań organizacyjnych wspomagających prace badawcze; 
zwiększenie skuteczności pracowników w ubieganiu się o granty zewnętrzne; 
mobilizacja i wspieranie kadry naukowej w budowaniu relacji z ośrodkami zagranicznymi; 
wprowadzenie systemu oceny aktywności naukowej, uwzględniającego publikacje, cytowania, patenty, wdrożenia, nagrody krajowe i międzynarodowe itp.; 
zwiększenie mobilności kadry naukowej, w zakresie międzynarodowych kontaktów, projektów badawczych, konferencji.
 
3. Rozwój współpracy międzywydziałowej na rzecz realizacji wspólnych prac naukowo-badawczych 
Zadania:
zwiększenie współpracy międzywydziałowej;
wprowadzenie międzywydziałowej wymiany informacji i doświadczeń;
formalizacja współpracy międzywydziałowej (umowa współpracy, list intencyjny, itp.);
 
4. Pogłębienie współpracy z otoczeniem zewnętrznym na rzecz realizacji prac naukowo-badawczych 
Zadania:
mobilizacja i wspieranie kadry naukowej w budowaniu relacji z uczelniami, szkołami,
przedsiębiorstwami oraz instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi; 
integrowanie się z instytucjami samorządowymi, gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi;
projektowanie i realizacja badań zorientowanych na praktyczne rezultaty (komercjalizacja wyników badań).
 
 
WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM
Cel strategiczny: Profesjonalne i efektywne relacje z otoczeniem zewnętrznym 
Cele operacyjne: 
 
1. Intensyfikacja współpracy z interesariuszami zewnętrznymi 
Zadania: 
usprawnienie systemu komunikacji ze strategicznymi interesariuszami zewnętrznymi; 
przygotowanie i wdrożenie systemu współpracy z absolwentami; 
wdrożenie monitoringu losów zawodowych absolwentów; 
aktywizacja wszystkich jednostek w kierunku tworzenia partnerstw nauka-biznes na rzecz komercjalizacji wyników badao naukowych (konsorcja, alians strategiczny, klastry, spółki spin-off i spin-out, itp.); 
włączenie jednostek w proces opracowywania strategii rozwoju - branżowych, regionalnych, krajowych. 
 
2. Kreowanie wizerunku i umacnianie pozycji Uniwersytetu 
Zadania: 
wdrożenie i doskonalenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej 
porządkowanie informacji o zasobach materialnych i intelektualnych; 
przygotowanie profesjonalnych materiałów i akcji promocyjnych; 
wyznaczenie ram profesjonalnej współpracy z mediami; 
przygotowanie i wdrożenie systemu współpracy z absolwentami; 
promocja postępu naukowo-technologicznego oraz innowacji jako czynników decydujących o konkurencyjności regionu. 
 
ZARZĄDZANIE WYDZIAŁEM WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO
Cel strategiczny: Sprawnie funkcjonujący Wydział wykorzystujący nowoczesne metody zarządzania 
Cele operacyjne: 
 
1. Racjonalizacja zarządzania infrastrukturą materialną 
Zadania: 
prowadzenie analizy efektywności ekonomicznej podejmowanych działań inwestycyjnych; 
rozpoczęcie nowych  inwestycji infrastrukturalnych (remont  budynku naukowo-dydaktycznego na ul. Cichej-PARTER, budowa pracowni  naukowej- Centrum Diagnostyki i Profilaktyki Zdrowotnej); 
stałe monitorowanie stopnia wykorzystania istniejących zasobów materialnych; 
optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem bazy materialnej i kadry dydaktycznej; 
dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb wydziału i racjonalne gospodarowanie nieruchomościami; 
 
2. Doskonalenie systemu zarządzania finansami 
Zadania: 
prowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych działalności; 
prowadzenie analizy ryzyka finansowego; 
optymalizacja kosztów związanych z działalnością Wydziału; 
pozyskiwanie nowych źródeł finansowania działalności (studia podyplomowe, kursy instruktorskie i trenerskie); 
generowanie dodatniego wyniku finansowego oraz zapewnienie stabilności finansowej. 
 
3. Udoskonalenie procesu zarządzania kadrami 
Zadania: 
wspieranie ścieżek kariery dla wszystkich grup pracowników; 
wspomaganie rozwoju młodej kadry; 
tworzenie warunków dla szybkiego awansu naukowego pracowników; 
doskonalenie kwalifikacji pracowników. 
 
Doświadczenie i tradycje Wydziału w połączeniu z innowacyjnymi przedsięwzięciami w przyszłości dadzą wizerunek silnego Wydziału który z względu na dwukierunkowy charakter połączony z sektorem gospodarczym stanowić będzie poważną konkurencję dla innych Wydziałów o takim samych charakterze.
 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl