UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Wydział > Historia > prof. Kazimierz Obodyński

drukuj strone
zapisz jako pdf

prof. dr hab. Kazimierz Obodyński - wspomnienie, sylwetka, dorobek


 

prof-Kazimierz-Obodynski-(4).jpg
Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński urodził się 21 października 1941 r. w Berdyczowie (obecnie na Ukrainie). Mieszkając w Jaremczu tam ukończył kształcenie podstawowe i średnie. W 1957 r. wraz z ojcem matką i bratem repatriował się do Polski, początkowo mieszkał w Czudcu, a następnie w Rzeszowie. W 1959 r. podjął studia w AWF w Warszawie, które ukończył w 1964 r., wiążąc swoje zainteresowania z kulturą fizyczną, w której realizował się organizacyjnie i naukowo. To On był tą osobą, która dla stworzenia kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego najpierw w Krośnie, a następnie w Rzeszowie zgromadziła kadrę naukową i dydaktyczną. W Krośnie był kierownikiem Samodzielnego Zakładu Wychowania Fizycznego najpierw w punkcie konsultacyjnym WSP Rzeszowie, a od 1967 r. następnie na Wydziale Pedagogicznym w zorganizowanym przez siebie Instytucie Wychowania Fizycznego a także Zdrowotnego. Był trenerem siatkarek w ZKS „Stal” Rzeszów, pełnił funkcje prezesa Okręgowego Związku Piłki Ręcznej, działał w Wojewódzkim Zespole Metodycznym, a także w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W latach 1997–2001 pełnił funkcję prezesa obecnie najstarszego w Polsce klubu sportowego CWKS „Resovia”. Mimo licznych przeciwności zdrowotnych, a także niefortunnych orzeczeń komisji akredytacyjnej cały swój wysiłek zawodowy i osobisty poświęcił utrzymaniu i rozwojowi kierunku wychowanie fizyczne w Rzeszowie najpierw w Instytucie WF w WSP, a od 2005 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego w istniejącym od 2001 r. Uniwersytecie Rzeszowskim. To Jemu swoją promocję doktorską, habilitacyjną i profesorską zawdzięcza liczne grono kadr kultury fizycznej kierunków Wychowania Fizycznego w Rzeszowie i w innych uczelniach w Polsce. Jego dzieło pedagogiczne, nauczyciela – nauczycieli docenione zostało licznymi tytułami i odznaczeniami w tym: Nagrodą Miasta Rzeszowa, Medalem 100-lecia Polskiego Sportu, Medalem Eugeniusza Piaseckiego, Laurem PKOl, złotymi odznakami Zasłużony dla Kultury Fizycznej, ZG AZS, Polskiego Związku Piłki Ręcznej, Wojewódzkiej Federacji Sportu i innymi. W uznaniu Jego zasług grono przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej reprezentujące ośrodki naukowe z całej Polski wydało poświęconą Kazimierzowi 500 stronicową publikację pt. „Studia z historii i teorii kultury fizycznej”. 
Nie do przecenienia są Jego osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, Jego ojcowska opieka nad młodą kadrą naukową oraz troska o dalszy rozwój rzeszowskiego Wydziału Wychowania Fizycznego, w tym rozpoczęte przez Niego starania o uzyskanie praw doktoryzowania, a także rozbudowę bazy materialnej.
Twoje marzenia i plany, jako zapis testamentowy zobowiązani jesteśmy zrealizować.

***

Sylwetka i dorobek Profesora Kazimierza Obodyńskiego

Kazimierz Obodyński należy do grona najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie teorii i praktyki kultury fizycznej w Polsce. Zdecydowało o tym zarówno Jego gruntowne przygotowanie fachowe — ukończone na AWF studia, dwukrotne roczne staże naukowe oraz studia doktoranckie, jak też doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej — w szkole średniej, w Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku oraz w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WSP i na kilku uczelniach wyższych (także roczny staż w USA). Na uznanie zasługuje Jego wielka aktywność organizacyjna, sportowa i społeczna w różnorodnych instytucjach wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji.
Profesorowi jako szefowi zawdzięczamy powstanie samej instytucji, dobre warunki pracy i sympatyczne relacje. Swych współpracowników, jak również studentów Profesor traktuje po ojcowsku, będąc pomocnym we wszelkich trudnych sytuacjach.
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Obodyński urodził się 21 października 1941 r. w Berdyczowie (obecnie Ukraina). Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Jaremczu. W 1957 r. jako repatriant wrócił z rodzicami do Polski i zamieszkał w Rzeszowie, gdzie kontynuował naukę w II Liceum Ogólnokształcącym. Liceum ukończył w 1959 r. i podjął studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Studia te ukończył w roku 1964 i uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego. W 1977 r. na podstawie pracy: Struktura i funkcje społeczno-pedagogiczne studiów wychowania fizycznego i sportu w Polsce otrzymał w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie stopień naukowy doktora. Promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk. Habilitację w dziedzinie teorii wychowania fizycznego, m.in. na podstawie opublikowanej rozprawy: Kształtowanie są kultury fizycznej młodzieży akademickiej w Polsce, uzyskał w roku 1994 — także na warszawskiej AWF. Natomiast procedury o uzyskanie tytułu profesora zakończył pozytywnie w październiku 2006 r. na Wydziale Sportu Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja).
Dorobek naukowy Profesora Kazimierza Obodyńskiego do roku 1997 poświęcony był niemal w całości społeczno-pedagogicznej problematyce kultury fizycznej środowiska akademickiego. Później Profesor istotnie poszerzył obszar swych naukowych zainteresowań i penetracji badawczych. Ponieważ dorobek życiowych i zawodowych dokonań Profesora jest niezwykle bogaty, warto ukazać je w kolejnych osobnych fragmentach.
 
Działalność sportowa i na rzecz sportu
Kazimierz Obodyński od lat szkolnych pasjonował się sportem. Uprawiał lekką atletykę, zwłaszcza biegi oraz piłkę siatkową w CWKS „Resovia" i AZS AWF Warszawa. Podczas studiów trenował judo, uprawiał rugby. W latach 1962 i 1963 był mistrzem Polski w rugby (klub AZS AWF Warszawa). W tym czasie był także organizatorem młodzieżowej ligi rugby i trenerem jednej z drużyn. Z racji studiów i zainteresowań ćwiczył i sprawdzał się w różnych dyscyplinach. Przykładowo w roku 1964 uzyskał licencję ratownika wodnego I klasy (zob. fotografie w aneksie). Zwłaszcza poprzez rugby doświadczył sportu na najwyższym poziomie.
Po ukończeniu studiów rozpoczął w latach 1964—1967 pracę w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego, a także trenera i zawodnika piłki siatkowej w LZS „Odra" Chojna (woj. szczecińskie), skąd w okresie studiów pobierał stypendium fundowane. W tym czasie był także prezesem Oddziału PTTK w Chojnie Szczecińskiej.
W 1967 roku wrócił do Rzeszowa i podjął pracę w Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku „Bieszczady" w dziale metodyczno-szkoleniowym.
Był wówczas trenerem piłki siatkowej kobiet w klubie „Stal" Rzeszów (1967-1968). W roku 1968 podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej - początkowo jako kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, później (od roku 1995) jako dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, którego był współzałożycielem. W tym czasie był też trenerem piłki siatkowej, zawodnikiem i działaczem sportowym (AZS Rzeszów). Sekcje prowadzone przez Kazimierza Obodyńskiego zdobywały kilkakrotnie mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski MPTU.
Od roku 1969 jako prezes przewodził przez dwie kadencje Okręgowemu Związkowi Piłki Ręcznej. Był też przewodniczącym Sekcji Piłki Ręcznej Wojewódzkiej Federacji Sportu. W Polskim Komitecie Olimpijskim był członkiem Komisji Sportu Studenckiego i przez siedem lat wiceprezesem Rzeszowskiego Oddziału PKOl. Pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Środowiskowego AZS w Rzeszowie, a następnie prezesa (1996—1997). W latach 1997-2001 był prezesem jednego z najstarszych polskich klubów sportowych — CWKS „Resovia" w Rzeszowie. W roku 2001 został mianowany honorowym prezesem tego klubu.
W latach 1968-1972 był opiekunem Klubu Uczelnianego AZS WSP. Jako zasłużony działacz sportu akademickiego już w roku 1969 otrzymał Złotą Odznakę AZS. Przyznano Mu także: w roku 1973 — Odznakę Honorową ZPRP (Związku Piłki Ręcznej w Polsce); 1978 — złotą odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej", 1978 — Honorową Odznakę Wojewódzkiej Federacji Sportu, 1979 — Medal Honorowy PKOl oraz w roku 1998 — Rzeszowski Laur Olimpijski. W roku 2008 otrzymał za upowszechnianie sportu Nagrodę Miasta Rzeszowa.
Efektem zainteresowań, studiów i badań nad dalekowschodnimi sztukami walki są uzyskane w nich stopnie mistrzowskie — 2 dan w jujutsu, honorowy 1 dan w aikijutsu oraz 1 dan w ido. Profesor Kazimierz Obodyński jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Idókan Polska (SIP). Wyróżnienie to otrzymało dotąd tylko sześciu Polaków i dwie osoby z Niemiec. Profesor pracuje też społecznie jako przewodniczący Komisji Badań Naukowych wymienionego tu stowarzyszenia, uczestnicząc w międzynarodowych projektach badawczych.
 
Działalność organizacyjna
Ten obszar działalności można podzielić na: 
a) służącą instytucjom kształcenia w zakresie wychowania fizycznego; 
b) na rzecz regionu w strukturach pozaakade- mickich; 
c) w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 
Ad a) Kazimierz Obodyński poznał specyfikę wychowania fizycznego i sportu w szkole, funkcjonowanie klubów i zrzeszeń sportowych. Jego działalność na rzecz kształcenia wiązała się zwłaszcza z rozwojem programowym przedmiotu wychowanie fizyczne na WSP w Rzeszowie i zastosowanymi w tym względzie rozwiązaniami na tej uczelni. Obodyński był od roku 1968 (przez dwadzieścia lat) kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy WSP i prowadził badania kultury fizycznej studentów oraz kształcenia studentów w zakresie wychowania fizycznego.
Była to pierwsza uczelnia wyższa w Polsce realizująca obligatoryjne zajęcia wychowania fizycznego dla studentów wszystkich lat i kierunków studiów. Wprowadzono 4 godziny zajęć wf w tygodniu na dwóch pierwszych latach studiów i 2 godziny na pozostałych, obozy sportowe przygotowawcze i kondycyjne dla młodzieży akademickiej wszystkich kierunków, systematyczne badania sprawności fizycznej na pierwszym i ostatnim roku studiów, realizację zajęć dydaktycznych według własnych programów. Rozwój wf i sportu w rzeszowskiej uczelni odbywał się od rozszerzonego programu kultury fizycznej obejmującego wszystkich studentów, poprzez nauczanie wychowania fizycznego fakultatywnie i łącznie z nauczaniem początkowym, do dwustopniowych kierunkowych studiów magisterskich w dziedzinie wychowania fizycznego, a także turystyki i rekreacji.
Profesor Kazimierz Obodyński był kolejno organizatorem i kierownikiem następujących powoływanych kierunków nauczycielskich:
- nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym w WSP w Rzeszowie;
- 3-letnie studia fakultatywne z wychowania fizycznego także w Rzeszowie — od roku akademickiego 1979/1980.
W roku 1988 zorganizował od podstaw kierunek wychowanie fizyczne. Początkowo były to studia zawodowe (licencjackie) prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym w Krośnie. Od roku 1991 po przeniesieniu kierunku do Rzeszowa studenci wychowania fizycznego kształcą się na poziomie magisterskim. Od roku 1996 wznowiono kształcenie w Instytucie Wychowania Fizycznego PWSZ w Krośnie.
Profesor zorganizował kształcenie w szkołach wyższych prowadzących kierunek wychowanie fizyczne w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu i Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponadto organizował w Rzeszowie studia podyplomowe, kursy instruktorskie w różnych dyscyplinach itp. formy kształcenia. Bazę i kadrę w Rzeszowie i Krośnie stworzył od podstaw. W Krośnie, gdzie był dyrektorem Instytutu Wychowania Fizycznego, pełnił przez jedną kadencję funkcję prorektora PWSZ. Był też współzałożycielem kierunku turystyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie.
 
Ad b) Na rzecz młodzieży akademickiej, miasta i regionu Kazimierz Obodyński działa społecznie od wielu lat, pełniąc rozliczne funkcje. Od 1974 r. pozostaje członkiem Senatu W;SP (obecnie UR), Rady Szkoły ds. Młodzieży oraz innych komisji senackich. W latach 1976-1980 był prezesem Rady Zakładowej WSP. Od 1978 r. przez trzy lata pracował jako opiekun zespołu pieśni i tańca WSP - „Resovia Saltans". Organizował obozy i wycieczki, współpracował ze studenckim biurem podróży „Almatur". Był przewodniczącym Komisji ds. Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pozostaje kolejną kadencję członkiem Komisji Nauki Senatu UR. Przede wszystkim umożliwił młodzieży tego ubogiego regionu tańsze studiowanie wychowania fizycznego na własnym terenie, w szkołach wyższych miast z regionu Podkarpacia. Oczywiście nie był to jedyny atut dla konkurencyjności kierunku wychowanie fizyczne w Rzeszowie lub Krośnie wobec innych, starszych ośrodków akademickich.
 
Ad c) Profesor Kazimierz Obodyński jest człowiekiem niespożytej energii w działalności społecznej zarówno w skali lokalnej i regionalnej, jak też ogólnopolskiej i międzynarodowej. Od 1975 roku przez kilka lat pozostawał członkiem prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (PTNKF) w Warszawie. W roku 1976 był przewodniczącym Komisji Pracowników Studium WFiS i AWF Wydziału Nauki Zarządu Głównego ZNP. W latach 1978—1980 pracował jako członek zespołu resortowego ds. kultury fizycznej przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (MNSWiT) w Warszawie. Działał w Komisji ds. Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i w Komisji Wychowania Fizycznego przy ZG ZNP. Był prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultur)7 Fizycznej i przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie. Aktywność na tym polu umożliwiała uzyskiwanie poparcia dla inicjatyw i upowszechnianie dobrych doświadczeń lokalnych z obszaru sportu wyczynowego i w zakresie kształcenia specjalistów kultury fizycznej. Profesor w szczególności potrafił skupić wokół siebie licznych specjalistów, co umożliwiało powoływanie kolejnych ważnych instytucji. Jest wreszcie założycielem i dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego UR.
Rok 2005 zaowocował sukcesami w pracy naukowej i organizacyjnej. Instytut uzyskał pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej z prawem do naboru i kształcenia na poziomie magisterskim, a także zgodą na powołanie w ramach UR Wydziału Wychowania Fizycznego. Z dniem 1 kwietnia 2005 roku oficjalnie rozpoczął pracę Wydział Wychowania Fizycznego przy UR, zastępując działający tu Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Jest to pierwszy wydział uniwersytecki w Polsce, który prowadzi nauczanie wychowania fizycznego na kierunku nauczycielskim na poziomie magisterskim. Ten organizacyjny sukces jest efektem zarówno osiągnięcia pewnej dojrzałości bazowej, dydaktycznej i naukowej, jak i starań człowieka-instytucji — Profesora Obodyńskiego, który obchodził niedawno 40-lecie pracy zawodowej.
 
Wydział WF współpracuje blisko z podobnymi wydziałami uniwersytetów z Preszowie (Słowacja), Ołomuńcu (Czechy), Iwano-Frankowsku (Ukraina), Brześciu (Białoruś), z AWF w Warszawie i Poznaniu oraz innymi uczelniami, jak Narodowy Uniwersytet Sportu w Sofii (Bułgaria).
Prof. Kazimierz Obodyński jest prezesem Podkarpackiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (PTNKF) w Rzeszowie, prezydentem Europejskiej Akademii na rzecz Euroregionu Karpackiego (EACE) i członkiem honorowym Stowarzyszenia Idókan Polska (SIP), dzięki czemu w efekcie synergii osiąga zwykle organizacyjny sukces. W planach zaprezentowanych przez Dziekana w Jego programie na drugą kadencję jest przede wszystkim jeszcze większa aktywność naukowa, dalszy rozwój naukowy kadr, rozwijanie drugiego kierunku studiów magisterskich (turystyka i rekreacja), rozwój bazy i uzyskanie przez Wydział WF uprawnień do doktoryzowania w zakresie nauk o kulturze fizycznej.
 
Działalność dydaktyczna
Od 1 października 1968 r. Jubilat był zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, od roku 2001 — na Uniwersytecie Rzeszowskim. Był pierwszym kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy WSP, a następnie zastępcą dyrektora i dyrektorem Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. W 1988 r. Kazimierz Obodyński zorganizował - jako kierownik Samodzielnego Zakładu Wychowania Fizycznego - kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne w Punkcie Konsultacyjnym w Krośnie, a trzy lata później — już na poziomie magisterskim — w Rzeszowie (WSP). Tutaj na bazie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu powstał Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, a pierwszym dyrektorem IWFiZ został prof. dr hab. Lesław Grzegorczyk. Profesor Kazimierz Obodyński był kolejno kierownikiem Studium i zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Instytutu oraz dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego.
Tworzył programy nauczania i autorskie programy przedmiotowe. Pierwotnie nauczał przedmiotu „zespołowe gry sportowe". Później wykładał: historię kultury fizycznej, metodykę wychowania fizycznego, teorię gier zespołowych, socjologię kultury fizycznej oraz organizację i zarządzanie. Obecnie prowadzi głównie seminaria dyplomowe i magisterskie, promując licznych studentów.
Za zasługi na polu działalności pedagogicznej i organizacyjnej Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu przyznano m.in.: w 1974 r. - Złotą Odznakę ZNP, 1975 - Srebrny Krzyż Zasługi, 1986 - Złoty Krzyż Zasługi, 1976 - Srebrną Odznakę SZSP, 1997 - Nagrodę im. Eugeniusza Piaseckiego, 2001 - Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 
Działalność naukowa
 
Promowanie młodych kadr naukowych
Profesor wypromował czterech doktorów nauk o kulturze fizycznej. Paweł Król w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej (ZWKF) w Gorzowie Wielkopolskim obronił dysertację pt. Historia kultury fizycznej na terenie województwa tarnobrzeskiego w latach 1975— 1998, z kolei w AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie doktorat obronił Wojciech Bajorek (na podstawie pracy pt. Klub sportowy CWKS „Resovia" w dobie transformacji systemowej po roku 1989). Także w Gorzowie stopnie naukowe doktora uzyskali: Zbigniew Barabasz (Kultura fizyczna studentów w dobie transformacji systemowej po roku 1989) i Paweł Świder (Historia kultury fizycznej na terenie województwa krośnieńskiego w latach 1975— 1998). Wszyscy wymienieni są pracownikami Wydziału Wychowania Fizycznego UR, co świadczy o trosce Dziekana o rozwój kadr naukowych. Ponadto Profesor jest opiekunem naukowym mgr. Pawła Lenika, mgr Marty Niewczas i mgr. Michała Barana, z którymi konsultuje prace doktorskie.

Wkład w rozwój nauki - towarzystwa naukowe
Od roku 1977 Kazimierz Obodyński działał jako prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Oddział w Rzeszowie. Od 1979 r. był przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej w Towarzystwie Naukowym w Rzeszowie. Od roku 1999 pozostaje prezesem powołanego z własnej inicjatywy Podkarpackiego Towarzystwa Naukowego. Kultury Fizycznej z siedzibą w Rzeszowie. Aktualnie jest prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej Oddział w Rzeszowie, Podkarpackiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (PTNKF) w Rzeszowie, prezydentem European Academy for the Car- pathian Euroregion (EACE), a także członkiem Rady Naukowej Sportu przy Uniwersytecie w Preszowie (Słowacja) oraz działaczem European Association for Sociology of Sport (EASS).
Jako lider wymienionych stowarzyszeń zainicjował i zorganizował łącznie ponad 20 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu nauk o kulturze fizycznej, które koncepcyjnie zaprojektował. Jedną z ważniejszych imprez naukowych był II Kongres Socjologii Sportu zorganizowany pod patronatem European Association for Sociology of Sport (EASS) — Sports Involvement in a Changing Europe, Rzeszów—Łańcut, 27—30 V 2004. Profesor Kazimierz Obodyński jest więc organizatorem ważnych naukowo krajowych i międzynarodowych konferencji oraz orędownikiem międzynarodowej współpracy zwłaszcza ze słowackim środowiskiem naukowym.
 
Dorobek badawczy i publikacyjny
Opisana działalność praktyczna i organizacyjna Profesora Kazimierza Obodyńskiego posiada mocne ugruntowanie w jego działalności naukowej. W pierwszym okresie były to monografie, studia i artykuły dotyczące studenckiej kultury fizycznej. Tematyka prac obejmowała: tradycje studenckiej kultury fizycznej w Polsce, ewolucję planów i programów nauczania wf i sportu w polskim szkolnictwie wyższym, koncepcje teoretyczne studenckiej kultury fizycznej, jej instytucjonalny wymiar, zakres uczestnictwa studentów w kulturze fizycznej, orientacje i postawy środowiska akademickiego wobec kul tuty fizycznej. Zagadnienia te ujmowane są - zgodnie z nowymi tendencjami paradygmatycznymi w nauce — całościowo i w perspektywie rozwojowej.
Profesor jest autorem ponad 250 publikacji i recenzji naukowych, redaktorem lub współredaktorem serii 30 wydawnictw monograficznych lub typu proceedings wydanych przez WSP, UR, PTNKF lub EACE w Rzeszowie, w tym 15 angielskojęzycznych. Podejmuje badania zasadniczo w czterech obszarach tematycznych: 1) historia i stan aktualny wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej;
Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Jubilata był wielokrotnie wysoko oceniany i nagradzany. Otrzymał m.in.: nagrody MNSWiT za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i w dziedzinie badań naukowych (lata 1974, 1977, 1978); Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1985), dziewięciokrotnie Nagrody Rektora WSP w Rzeszowie (1973, 1975, 1976, 1977, 1980, 1983, 1985, 1987, 1989), Nagrody Rektora PWSZ w Krośnie (2002, 2003, 2004) i Nagrodę Miasta Rzeszowa I stopnia w dziedzinie nauki i techniki za całokształt dorobku (2004). Także w 2004 r. K. Obodyński i W.J. Cynarski otrzymali Nagrodę Zespołową Rektora UR za cykl publikacji Międzykulturowe dialogi i adaptacje na obszarze kultury fizycznej.
 
Reasumując, bogaty dorobek Profesora Kazimierza Obodyńskiego wskazuje na wysokie kompetencje merytoryczne teoretyka wychowania fizycznego powiązane z bogatym doświadczeniem praktycznym, dbałość o rozwój kadr i poziom dydaktyki, wielką aktywność naukowo-badawczą i rzadko spotykaną pasję społecznika. Jego osiągnięć organizacyjnych i menedżerskich nie sposób przecenić. Stały rozwój naukowy, poszerzanie obszarów zainteresowań i penetracji badawczych oraz niesłabnąca pasja poznawcza i inicjatywa naukowych przedsięwzięć to znakomity przykład dla młodszych naukowców.
Profesor jest człowiekiem powszechnie lubianym i szanowanym, działaczem wielu klubów i stowarzyszeń. Swego czasu był znakomitym zawodnikiem (mistrz Polski w rugby) i trenerem, a następnie badaczem i organizatorem instytucji kultury fizycznej. Pozostaje wciąż dla kultury fizycznej człowiekiem wielkiego serca, osobą życzliwą dla drugiego człowieka, mistrzem i nauczycielem dla studentów i dobrym szefem dla licznych współpracowników.

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)