UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
dr Tomasz Wójcik

Telefon:
E-mail:
Pokój:
48 17 872 1985
tomaszwojcik@ur.edu.pl  e-mail prywatny: antomi7@wp.pl
1 (Cicha 2A)
 
Konsultacje: wtorek 11:00-13:00
czwartek: 9:00-11:00
Zakład/Katedra: Katedra Nauk Przyrodniczych
Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Ekologii i Ochrony Przyrody
Expertus
(publikacje, artykuły, konferencje, granty, recenzje)
Pełna lista publikacji na stronie: http://bibliografia.univ.rzeszow.pl/01/ 
Autor lub współautor 49 publikacji, w tym: 4 artykuły w czasopismach posiadających współczynnik IF z listy A, 30 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych z ministerialnej listy B, 3 artykuły popularnonaukowe, 1 artykuł pokonferencyjny na Web of Science, 10 rozdziałów w monografii, redakcja monografii.
Czynny uczestnik 37 konferencji naukowych (w tym 10 międzynarodowych), na których zaprezentował 22 referaty i 23 postery, a także współorganizator 3 konferencji naukowych organizowanych na Wydziale Wychowania Fizycznego UR.
Współautor ekspertyzy przyrodniczej dotyczącej budowy suchego zbiornika na rzece Budzisz (2017) oraz Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Łąki nad Wojkówką” (2016).
 
Prowadzone przedmioty: Podstawy biologii
Biochemia
Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
 
Obszary badań: Ekologia roślin, fitosocjologia, fitogeografia  
Zainteresowania badawcze: Fitosocjologia zbiorowisk łąkowych, fitogeografia Karpat, przemiany szaty roślinnej pod wpływem działalności człowieka, ochrona przyrody, turystyka w obszarach chronionych  
Uprawnienia: 2018 – Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia (Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
2011 – Kurs wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
2011 – Kurs kierowników w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
2011 – Kurs kierowników wycieczek szkolnych
2010 – Magister biologii, specjalność biologia środowiskowa (Wydział Biologiczno-Rolniczy UR)
2009 – Kurs pedagogiczny
 
Członkostwo: Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 2012 r.)  
Wybrane publikacje: Ćwik A., Kasprzyk I., Wójcik T., Borycka K., Cariñanos P. 2018. Attractiveness of urban parks for visitors versus their potential allergenic hazard: A case study in Rzeszów, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 35: 221–229. (IF=2,78; MNiSW=40)
Ziaja M., Denisow B., Wrzesień M., Wójcik T. 2018. Availability of food resources for pollinators in three types of lowland meadows. Journal of Apicultural Research 57(4): 467–478. (IF=2,084; MNiSW=35)
Wójcik T., Ziaja M., Ćwik A., Makuch-Pietraś I., Kotańska M. 2018. Szata roślinna rezerwatu Lisia Góra w Rzeszowie. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(1): 21–43. (MNiSW=12)
Ziaja M., Wójcik T., Wrzesień M. 2017. Conservation status and trends in the transformation of Molinia meadows in the Łąki w Komborni Natura 2000 site, SE Poland. Acta Agrobotanica 70(3): 1–13. (MNiSW=14)
Ziaja M., Wójcik T. (red.). 2016. Możliwości rozwoju turystyki w obszarach Natura 2000. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 198. (MNiSW=4)
Wójcik T., Janicka M. 2016. Current state and changes in Molinion meadows from Kostrze environs in Kraków. Ecological Questions 23: 15-27. (MNiSW=13)
Ziaja M., Wójcik T. 2016. Occurrence of the globeflower Trollius europaeus in “Łąki w Komborni” Natura 2000 site (Podkarpackie Province, SE Poland). Ecological Questions 23: 61-69. (MNiSW=13)
Wójcik T., Rogus A., Ćwik A. 2016. Zbiorowiska roślinne lasu „Św. Roch” w Rzeszowie (Pogórze Dynowskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(1): 101-120. (MNiSW=12)
Wójcik T., Ochyra R. 2016. Pierwsze stanowisko mchu różyczkoprątnika kanadyjskiego Rhodobryum ontariense na Pogórzu Karpackim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(2): 130-140. (MNiSW=8)
Wójcik T., Ziaja M. 2016. Flora roślin naczyniowych wzgórza Kamieniec (Pogórze Dynowskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(1): 60-67. (MNiSW=8)
Ziaja M., Wójcik T. 2015. Changes in Vascular Flora of the Rzeszow Reservoir after 20 years (SE Poland). Polish Journal of Environmental Studies 24(4): 1845–1854. (IF=0,790; MNiSW=15)
Wójcik T., Piątek K. 2015. New locality of Gentiana cruciata L. in the Strzyżowskie Foothills (Western Carpathians). Steciana 19(2): 67–73. (MNiSW=7)
Wójcik T., Ziaja M. 2015. Występowanie Arum alpinum Schott & Kotschy w rezerwacie Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71(3): 199–206. (MNiSW=8)
Wójcik T., Ziaja M. 2015. Zbiorowiska roślinne wzgórza Kamieniec na Pogórzu Dynowskim (Karpaty Zachodnie). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 34(2): 57-74. (MNiSW=5)
Wójcik T., Ziaja M., Ćwik A. 2014. Potencjał geoturystyczny nieczynnych kamieniołomów Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 26: 155–173. (MNiSW=5)
Ziaja M., Wójcik T. 2014. Thermophilic plant communities in Natura 2000 site “Łąki nad Wojkówką” PLH 180051 – Podkarpacie Province. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, 69(1): 59–78. (MNiSW=4)
Wójcik T., Ziaja M. 2013. Miejsca sacrum trzech wyznań na przykładzie żółtego szlaku turystycznego w Magurskim Parku Narodowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 19: 161–171. (MNiSW=5)
Ziaja M., Wójcik T. 2013. Turystyka religijna w rezerwacie „Kalwaria Pacławska” w województwie podkarpackim. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 22: 167–176. (MNiSW=5)
 

 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)