UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
dr Aneta Rejman

Telefon:
E-mail:
Pokój:
48 17 872 ..........
arejman@ur.edu.pl 
 
arejman.JPG
Konsultacje: URLOP 15.07-15.09.2019
Zakład/Katedra: Katedra Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Prawa
Oświatowego i Sportowego
Profil IndexCopernicus
(publikacje, artykuły, konferencje, granty, recenzje)
http://my.indexcopernicus.com/  
Prowadzone przedmioty: Zarządzanie instytucjami sportowymi i rekreacyjnymi
Organizacja i prawo w oświacie
Seminarium dyplomowe
Pedagogika kultury fizycznej
Pedagogika czasu wolnego
Rozwój psychofizyczny i sprawność organizmu dzieci
i młodzieży
Psychologia stresu i relaksacja
Podstawy dydaktyki
Etyka
 
Obszary badań: prawo, organizacja i zarządzanie w sporcie 
pedagogika i psychologia sportu
turystyka i rekreacja
historia kultury fizycznej
dydaktyka i metodyka wf
 
Uprawnienia instruktorskie: Instruktor Nordic Walking.

Instruktor sportu w dyscyplinie:
- pływanie
- lekkoatletyka
- piłka siatkowa
 
Inne uprawnienia: - Pilot wycieczek zagranicznych.
- Wychowawca kolonii
- Asystent osoby niepełnosprawnej
 
Odbyte szkolenia: 1. Umiejętności interpersonalne - certyfikat
2. Emisja głosu - certyfikat
3. Informatyczne podstawy w procesie dydaktycznym - certyfikat
4.  Szkolenie w ramach projektu Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości realizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr system B+R I wzrost świadomości roli w rozwoju gospodarczym - certyfikat
5. Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów kształcenia i programów zajęć - certfikat
6. Aktywne metody w pracy z grupą - certfikat
7. Zastosowanie metod statystycznych w procesie dydaktycznym - certyfikat
8. Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi - certyfikat 
9. Nowoczesne ujęcie procesu wychowania fizycznego. Edukacja zdrowotna, aktywność fizyczna, wykorzystanie piłek edukacyjnych Eduball w edukacji wczesnoszkolnej i przdszkolnej - certyfikat
10.Efektywne Publikowanie Naukowe - certyfikat
11.Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - certyfikat
 
Studia podyplomowe 1. Artystyczne Formy Aktywności Ruchowej
2. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
 
Pełnione funkcje 1. Opiekun (WWF UR) oraz członek-założyciel Międzywydziałowego Koła Naukowego Prawa i Ekonomii w Sporcie „Know-How Sport”
2. Wiceprezes PTG Sokół
3. Opiekun 2 WF SUM nst.
4. Kierownik Zespołu Przedmiotowo-Dydaktycznego Prawa Oświatowego i Sportowego na Wydziale Wychowania Fizycznego UR
5. Członek Komisji ds. gromadzenia i weryfikacji osiągania efektów kształcenia
 
Projekty badawcze Współpraca w zadaniu badawczym: Zarządzanie kulturą fizyczną z uwzględnieniem administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w Polsce w latach 1918-1989  
     

 
Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)