UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla studenta > Prace dyplomowe

drukuj strone
zapisz jako pdf
Zasady pisania prac dyplomowych (studia I i II stopnia)

 


UCHWAŁA NR 6/2017 RADY WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 20 WRZEŚNIA 2017 R.
w sprawie wymogów, które powinna spełniać praca dyplomowa
oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych
 
Na podstawie §42 ust.4 Regulaminu studiów wyższych (uchwała nr 125/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2017r.) Rada Wydziału WF uchwala wymogi dot. prac dyplomowych na Wydziale Wychowania Fizycznego:
 
Praca dyplomowa, rozumiana zarówno jako praca licencjacka, jak i magisterska, jest wynikiem indywidualnej twórczości studenta kończącego studia w szkole wyższej.
 
I. Terminarz realizacji i złożenia pracy
1. Pracę licencjacką student wykonuje w okresie trzech ostatnich semestrów studiów, a pracę magisterską w okresie dwóch lat studiów magisterskich, w ramach grupy seminaryjnej prowadzonej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego zaakceptowanego przez dziekana.
2. Tematy prac dyplomowych prowadzonych w ramach seminarium powinny być ustalone najpóźniej do końca pierwszego semestru seminarium dyplomowego (§ 42 ust. 2 Regulaminu Studiów na UR).
3. Zaliczenie seminarium na ostatnim semestrze studiów może być dokonane przez promotora nie wcześniej niż po zatwierdzeniu pracy dyplomowej (§ 33 ust. 2 Regulaminu Studiów na UR).
4. Jeżeli student nie zaliczył seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów, dziekan może wydać decyzję o powtarzaniu tylko tego przedmiotu, bez konieczności powtarzania wszystkich przedmiotów z danego etapu studiów (§ 29 ust. 4 Regulaminu Studiów na UR).  
5. Student zobowiązany jest dokonać rejestracji 3 egzemplarzy pracy dyplomowej (jeden egzemplarz drukowany dwustronnie, zbindowany w miękkiej oprawie i zawierający pisemną akceptację promotora oraz dwa egzemplarze drukowane jednostronnie i oprawione zgodnie z wymogami promotora) w dziekanacie nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (§ 43 ust.3 Regulaminu Studiów na UR).
6. Do każdego egzemplarza pracy należy dołączyć jej wersję elektroniczną (płyta CD lub DVD zawierająca opis: imię i nazwisko studenta, kierunek studiów i rok egzaminu dyplomowego).
7. Egzaminy dyplomowe odbywają się po uzyskaniu przez studenta absolutorium w terminach wyznaczonych przez Dziekana w danym roku akademickim zgodnym z regulaminem studiów (§ 43 ust.4 Regulaminu Studiów na UR).
II. Wymogi dotyczące pracy dyplomowej
 
1. Praca dyplomowa powinna być dowodem opanowania przez studenta wiedzy związanej z kierunkiem studiów, zastosowania jej do rozwiązania określonego problemu badawczego, powinna świadczyć o umiejętności samodzielnego doboru literatury przedmiotu, przeprowadzenia badań oraz ich opracowania i analizy, a także formułowania ocen i wniosków, wynikających z uzyskanych wyników badań.
 
2. Autorem pracy dyplomowej może być tylko jeden student. Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) jest wykonywana przez studenta samodzielnie z przestrzeganiem ustawy o prawach autorskich.
 
3. Obszar tematyczny prac realizowanych na Wydziale Wychowania Fizycznego powinien być zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi  i uwzględniać efekty kształcenia dla wybranego kierunku.
 
4. Promotor może przyjąć do realizacji pracę o charakterze nieempirycznym. Jednak w tym przypadku praca powinna uwzględniać wszechstronną analizę teoretyczną dotyczącą danego problemu, z wykorzystaniem bogatej literatury, także obcojęzycznej. Powinna ona zawierać wyniki własnych przemyśleń autora, wzbogacające tezy, zawarte w przeanalizowanych tekstach bibliograficznych.
 
5. W pracy dyplomowej należy posługiwać się językiem w formie bezosobowej i przestrzegać zasad gramatyki i ortografii języka polskiego.
 
6. Prace dyplomowe o charakterze empirycznym realizowane na Wydziale Wychowania Fizycznego powinny zawierać m.in.:
    a) we wstępie (1-3 stron): uzasadnienie podjęcia problematyki, cel i przedmiot pracy, przydatność badań własnych, struktura pracy.
    b) w rozdziale pierwszym: analizę dotychczasowego stanu wiedzy z danej tematyki; określenie stanu badań o zbliżonej tematyce, ocenę źródeł i literatury (ranga tematu w literaturze),
    c) w rozdziale drugim: opis metodologii pracy, sformułowanie problemu, pytań badawczych i hipotez, dobór i charakterystykę badanych/badanego środowiska oraz przedstawienie metod, technik i narzędzi badawczych, symulacji, obliczeń, procedur badawczych, opis przebiegu badań własnych;
    d) w rozdziale trzecim: autor powinien przedstawić wyniki uzyskanych badań, interpretując je poprzez wykorzystywanie podstawowych miar statystycznych, wyników badań porównawczych i informacji o podobnych zdarzeniach i sytuacjach publikowanych w kraju i zagranicą; w pracach magisterskich w rozdziale tym należy uwzględnić weryfikację istotności statystycznej z wykorzystaniem nieparametrycznych i parametrycznych testów statystycznych (przyjmując poziom istotności alfa = 0,05 lub mniejszy). 
    e) należy przedstawić dyskusję wyników, czyli porównanie wyników badań własnych z wynikami innych autorów/badaczy.
    f) ostatnim rozdziałem powinno być podsumowanie i wnioski końcowe o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym oraz zawierające ocenę stopnia realizacji celu i zakresu pracy. Należy również udzielić odpowiedzi na sformułowane hipotezy (pytania) badawcze;
    g) wykaz wykorzystanej literatury przedmiotu;
    h) spisy rycin, tabel i ewentualnie zdjęć zamieszczonych w tekście;
    i) streszczenie w języku polskim i języku angielskim wg obowiązującego wzoru
    j) aneksy
 
7. Prace dyplomowe o charakterze nieempirycznym  realizowane na Wydziale Wychowania Fizycznego powinny zawierać m.in.:
   a) we wstępie (1-3 stron): analizę dotychczasowego stanu wiedzy z danej tematyki; określenie stanu badań o zbliżonej tematyce, ocenę źródeł i literatury (ranga tematu w literaturze); uzasadnienie podjęcia problematyki; cel i zakres pracy; określenie zakresu tematycznego pracy (zakres terytorialny i cezury czasowe); sformułowanie problemu i wyznaczenie celów; omówienie struktury pracy; metody badawcze zastosowane do opracowania tematu;  określenie przydatności badań własnych;
   b) w rozdziale pierwszym (wprowadzającym) przedstawienie tła dla głównego tematu pracy;
   c) w rozdziale drugim, trzecim i ewentualnie czwartym: przedstawienie poszczególnych zagadnień objętych badaniami;
   d) zakończenie (podsumowanie i wnioski końcowe) o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym, zawierające ocenę stopnia realizacji celu i zakresu pracy oraz  odpowiedzi na sformułowane cele badawcze;
   e) wykaz wykorzystanej literatury przedmiotu;
   f) indeks nazwisk;
   g) indeks miejscowości lub pojęć geograficznych;
   h) spis tabel, fotografii lub map zamieszczonych  w tekście
   i) aneksy
 
III. Ocena pracy
 
1. Oceny pracy dokonuje promotor oraz jeden recenzent (§ 42 ust. 3 Regulaminu Studiów na UR).
2. Oceną pracy jest średnia arytmetyczna oceny wystawionej przez promotora i recenzenta.
3. W przypadku wystawienia przez recenzenta oceny niedostatecznej dziekan podejmuje decyzję o skierowaniu pracy do poprawy lub do oceny przez dodatkowego recenzenta.
 
IV. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
 
1. Dziekan może nie dopuścić do obrony pracy, która nie spełnia warunków określonych w wymogach wewnętrznych dotyczących prac dyplomowych na Wydziale Wychowania Fizycznego UR.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest: - złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów, - uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdej recenzji, - złożenie w dziekanacie uzupełnionej karty obiegowej, legitymacji studenckiej, 4 zdjęć do dyplomu w formacie 4,5 x 6,5 cm, dowodu wpłaty za dyplom na kwotę 60 zł wpłaconą na indywidualne subkonto studenta oraz dwóch oświadczeń: o samodzielnym wykonaniu pracy oraz udostępnianiu/braku zgody na udostępnianie pracy osobom trzecim, raportu antyplagiatowego z zał. B lub C.
 
V. Egzamin dyplomowy
 
1. W dniu egzaminu (przed jego rozpoczęciem) student ma obowiązek zgłosić się w dziekanacie.
2. Egzaminy odbywają się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: dziekan lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora – jako przewodniczący, promotor, recenzent.
3. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym.
4. Egzamin obejmuje:
    a) zaprezentowanie pracy promocyjnej przez studenta; prezentacja może być przygotowana i dokonana w dowolny sposób (zaleca się prezentację multimedialną);
    b) przedstawienie przez promotora krótkiej opinii o pracy oraz zadanie dwóch pytań, które winny być odnotowane w protokole egzaminu;
    c) zadanie przez recenzenta jednego pytania, które winno być odnotowane w protokole egzaminu 
    d) odpowiedzi studenta na zadane pytania.
5. W sytuacji gdy student nie przystąpi lub nie złoży egzaminu dyplomowego, dziekan na wniosek studenta wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny, z zachowaniem terminu do 30 września danego roku (§43 ust.5 Regulaminu Studiów na UR).
6. Student, który złożył w dziekanacie pracę dyplomową wraz z wymaganymi dokumentami, w terminach: 31 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym; 30 września na studiach kończących się w semestrze letnim i nie przystąpił do egzaminu dyplomowego, składa wniosek do dziekana o przedłużenie tego terminu. Dziekan może przedłużyć maksymalnie o miesiąc ww. terminy.
7. W przypadku otrzymania negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego lub nie zgłoszenia się studenta na drugi termin, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów lub na wniosek studenta o powtarzaniu seminarium dyplomowego (§ 43 ust.7 Regulaminu Studiów na UR).
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Traci moc uchwała nr 6/2015 z dnia 17.12.2015 r. dot. uszczegółowienia przepisów Regulaminu studiów UR

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)