UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
2 TiR - studia II stopnia. Rok akademicki 2018/2019

 
Informacje  
Data: Wiadomość:
   
   
   
   

.
   Filmy i zdjęcia z obozów programowych i zajęć terenowych:  przeglądaj >>>
.
Letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2018/2019
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.06.2018 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 oraz Regulaminem Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego (Uchwała nr 125/04/2017 Senatu UR), w roku akademickim 2018/2019: 
1. Sesja egzaminacyjna podstawowa odbywa się w terminie:  10.06-30.06.2019 r.,
2. Sesja egzaminacyjna poprawkowa odbywa się w terminie:  01.07-12.07.2019 r.
3. Student, który nie uzyskał zaliczenia z przedmiotów wymaganych planem studiów może, z wyjątkowo ważnych przyczyn – na pisemny wniosek – uzyskać zgodę dziekana na przedłużenie poprawkowej sesji egzaminacyjnej o  1  miesiąc, tj. od 02.09-do 30.09.2019 r. 
4. Egzaminy dyplomowe odbywają się:
• dla studiów I stopnia (licencjackich): do 06.07.2019 r. 
• dla studiów II stopnia (magisterskich): do 10.07.2019 r.
lub w miesiącu wrześniu:
• dla studiów I stopnia (licencjackich): od 09.09-30.09.2019 r. (do 13.09.2019 r. – studenci, którzy będą się „rekrutować” na studia II stopnia),
• dla studiów II stopnia (magisterskich):od 09.09-30.09.2019 r. 
5. Ważne: w miesiącu wrześniu do obrony mogą przystąpić wyłącznie studenci, którzy złożą wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej poprawkowej. 
6. Student, który do 30.09.2019 r złoży w dziekanacie pracę dyplomową wraz z  wymaganymi dokumentami i nie przystąpi do egzaminu dyplomowego, może złożyć wniosek do dziekana o przedłużenie tego terminu maksymalnie o 1 miesiąc.
  UWAGA STUDENCI:
A.
Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16.05.2016 roku w sprawie  szczegółowych  zasad  prowadzenia  dokumentacji  przebiegu  studiów wyższych  w  formie  elektronicznej  na  Uniwersytecie  Rzeszowskim:1
 
§ 9 
1. Student jest zobowiązany do:
 1.  posiadania aktywnego konta w systemie WU;
 2.  zapoznania się z warunkami zaliczania zajęć dydaktycznych;
 3.  zapisania się na zajęcia zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. sprawdzania indywidualnego konta w systemie WU celem weryfikacji kompletności i poprawności danych, w szczególności w zakresie otrzymanych zaliczeń i ocen z egzaminów, a także prawidłowości przypisanych grup i przedmiotów;
 5. uzyskiwania wpisów w indeksie w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3;
 6. zgłaszania prowadzącemu zajęcia, w terminie 3 dni od daty publikacji wyników zaliczenia lub egzaminu w systemie WU, ewentualnych niezgodności oceny podanej do wiadomości z oceną wpisaną do systemu WU lub zgłaszania braku oceny w systemie WU; 7) zgłaszania dziekanowi lub upoważnionemu prodziekanowi faktu niewpisania oceny w systemie WU lub innych błędów w dokumentacji przebiegu studiów, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 6. 
2. Niezgłoszenie przez studenta uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (w tym braku oceny) na zasadach określonych w ust. 1, oznacza brak jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń do oceny (w tym braku oceny) odnotowanej w systemie WU ze wszystkimi regulaminowymi konsekwencjami.
 
§11
 1. W przypadku, gdy w opinii studenta, ocena wpisana do systemu WU różni się od faktycznie uzyskanej (odczytanej, wywieszonej na tablicy ogłoszeń, czy zamieszczonej na stronie www) student może zgłosić pisemną reklamację do prowadzącego zajęcia w terminie 3 dni od dnia wprowadzenia oceny do systemu WU. Jeśli prowadzący określił, że podaje informację o ocenach jedynie poprzez wpisanie ich do systemu WU, to brak jest podstaw do składania reklamacji przez studenta.
 2. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, osoba wprowadzająca ocenę/zaliczenie do systemu weryfikuje ją w systemie WU. 
 3. W przypadku weryfikacji oceny/zaliczenia po zamknięciu systemu WU lub przekazaniu protokołu do dziekanatu, korekty oceny/zaliczenia w systemie Uczelnia10 dokonuje osoba, o której mowa w § 10 ust. 7, na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia skierowany do dziekana wydziału.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji po przekazaniu protokołu do dziekanatu wydziału, prowadzący zajęcia dokonuje zmiany wpisanej oceny/zaliczenia wyłącznie na wydrukowanym protokole. W tym celu prowadzący zajęcia w kolumnie OCENA przekreśla dotychczasową ocenę/zaliczenie i dokonuje poprawnego wpisu. Zmiana powinna być opatrzona podpisem i datą.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez prowadzącego zajęcia, studentowi przysługuje prawo odwołania się do dziekana wydziału w terminie 7 dni od dnia udzielenia odmowy.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez dziekana wydziału przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
B.
Student ma obowiązek
wypełnienia wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie

w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować, uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibach Komisji odpowiednio w Dziekanacie danego Wydziału  lub Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych we wskazanych w Regulaminie terminach tj.:
dla stypendium socjalnego:
• do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej, (dotyczy również obecnego I roku studiów),
• do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów,
dla stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
• do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej, (dotyczy również obecnego I roku studiów),
• do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów,
dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
• do 5 października,
Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.
 
WAŻNE!!!
Wypełniając wniosek o przyznanie ww. świadczeń w systemie Uczelnia 10 należy wybierać każdorazowo opcję rok akademicki 2016/2017, a nie semestr letni czy zimowy. 
 
• INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
• INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow
   
C.
W celu poprawienia komunikacji z uczelnią/wydziałem każdy student zobowiązany jest do aktywacji adresu e-mail otrzymanego w ramach Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS). Więcej na ten temat:
             http://wf.ur.edu.pl/Dla-studenta/Sprawy-studenckie/Office365.aspx
     Szczegółowa instrukcja do pobrania: (wkrótce)
.

Plan zajęć      
opiekun: dr Beata Gierczak-Korzeniowska      Data aktualizacji:
Plan:   2.TiR.sum.st.plan.pdf 19.02.2019
 Podział na grupy:   2.TiR.sum.st.grupy.pdf 03.03.2019 r.
Podział na specjalności:   2.TiR.sum.st.spec.pdf 03.10.2018 r.
 Harmonogram sesji zimowej:   2.TiR.sum.st.zima.pdf 04.01.2019 r.
 Harmonogram sesji letniej:   2.TiR.sum.st.lato.pdf 23.05.2019 r.

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)