UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
2 WF - studia II stopnia. Rok akademicki 2018/2019

 
Informacje  
Data: Wiadomość:
22.03.2019 Zmiany w harmonogramach zjazdów 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
   
   
   
        Filmy i zdjęcia z obozów programowych i zajęć terenowych:  przeglądaj >>>


.


Projekt "Kariera zaczyna się od stażu".
 
Celem projektu jest zrealizowanie wysokiej jakości staży studenckich ułatwiających wejście na rynek pracy. 
Projekt skierowany jest do 100 studentów/studentek 2 roku studiów II stopnia Wydziału Ekonomii oraz 63 studentów/studentek 2 roku studiów II stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego na kierunkach Wychowanie Fizyczne i Turystyka i Rekreacja. Odbiorcami są zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Czas trwania staży:
240 lub 360 godzin,
Minimum 20 godzin tygodniowo,
Zachowana ciągłość – tydzień po tygodniu.

Wynagrodzenie:
Stażysta otrzymuje wynagrodzenie 13,70 zł netto (wg przepisów na dzień 5.10.2017 r.) za godzinę, które będzie wypłacane po przepracowaniu miesiąca.
Opiekun stażysty otrzymuje refundację wynagrodzenia 
Dodatkowe świadczenia dla uczestników:
 • ubezpieczenie NNW,
 • koszt niezbędnych badań lekarskich,
 • koszt dojazdu do miejsca odbywania stażu w obie strony powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (ograniczona liczba świadczeń),
 • koszt biletu komunikacji miejskiej bilet miesięczny (ograniczona liczba świadczeń),
 • koszt zakwaterowania powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (ograniczona liczba świadczeń).

Czas trwania projektu: 
01.10.2017 r. do 01.10.2018 r.

Terminy rekrutacji:
 • 9 -13 października 2017 r. Okres rozpoczęcia stażu planowany na listopad 2017 r.
 •                 grudzień 2017 r. Okres rozpoczęcia stażu planowany na styczeń 2018 r.
 •                         luty 2018 r. Okres rozpoczęcia stażu planowany na marzec 2018 r.
 •                         maj 2018 r. Okres rozpoczęcia stażu planowany na czerwiec 2018 r.
.
  UWAGA STUDENCI:
A.
Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16.05.2016 roku w sprawie  szczegółowych  zasad  prowadzenia  dokumentacji  przebiegu  studiów wyższych  w  formie  elektronicznej  na  Uniwersytecie  Rzeszowskim:1

§ 9 
1. Student jest zobowiązany do:
 1.  posiadania aktywnego konta w systemie WU;
 2.  zapoznania się z warunkami zaliczania zajęć dydaktycznych;
 3.  zapisania się na zajęcia zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. sprawdzania indywidualnego konta w systemie WU celem weryfikacji kompletności i poprawności danych, w szczególności w zakresie otrzymanych zaliczeń i ocen z egzaminów, a także prawidłowości przypisanych grup i przedmiotów;
 5. uzyskiwania wpisów w indeksie w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3;
 6. zgłaszania prowadzącemu zajęcia, w terminie 3 dni od daty publikacji wyników zaliczenia lub egzaminu w systemie WU, ewentualnych niezgodności oceny podanej do wiadomości z oceną wpisaną do systemu WU lub zgłaszania braku oceny w systemie WU;
 7. zgłaszania dziekanowi lub upoważnionemu prodziekanowi faktu niewpisania oceny w systemie WU lub innych błędów w dokumentacji przebiegu studiów, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 6. 
2. Niezgłoszenie przez studenta uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (w tym braku oceny) na zasadach określonych w ust. 1, oznacza brak jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń do oceny (w tym braku oceny) odnotowanej w systemie WU ze wszystkimi regulaminowymi konsekwencjami.
 
§11
 1. W przypadku, gdy w opinii studenta, ocena wpisana do systemu WU różni się od faktycznie uzyskanej (odczytanej, wywieszonej na tablicy ogłoszeń, czy zamieszczonej na stronie www) student może zgłosić pisemną reklamację do prowadzącego zajęcia w terminie 3 dni od dnia wprowadzenia oceny do systemu WU. Jeśli prowadzący określił, że podaje informację o ocenach jedynie poprzez wpisanie ich do systemu WU, to brak jest podstaw do składania reklamacji przez studenta.
 2. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, osoba wprowadzająca ocenę/zaliczenie do systemu weryfikuje ją w systemie WU. 
 3. W przypadku weryfikacji oceny/zaliczenia po zamknięciu systemu WU lub przekazaniu protokołu do dziekanatu, korekty oceny/zaliczenia w systemie Uczelnia10 dokonuje osoba, o której mowa w § 10 ust. 7, na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia skierowany do dziekana wydziału.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji po przekazaniu protokołu do dziekanatu wydziału, prowadzący zajęcia dokonuje zmiany wpisanej oceny/zaliczenia wyłącznie na wydrukowanym protokole. W tym celu prowadzący zajęcia w kolumnie OCENA przekreśla dotychczasową ocenę/zaliczenie i dokonuje poprawnego wpisu. Zmiana powinna być opatrzona podpisem i datą.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez prowadzącego zajęcia, studentowi przysługuje prawo odwołania się do dziekana wydziału w terminie 7 dni od dnia udzielenia odmowy.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez dziekana wydziału przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
B.
Student ma obowiązek
wypełnienia wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie

w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować, uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibach Komisji odpowiednio w Dziekanacie danego Wydziału  lub Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych we wskazanych w Regulaminie terminach tj.:
dla stypendium socjalnego:
• do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej, (dotyczy również obecnego I roku studiów),
• do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów,
dla stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
• do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej, (dotyczy również obecnego I roku studiów),
• do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów,
dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
• do 5 października,
Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.
 
WAŻNE!!!
Wypełniając wniosek o przyznanie ww. świadczeń w systemie Uczelnia 10 należy wybierać każdorazowo opcję rok akademicki 2016/2017, a nie semestr letni czy zimowy. 
 
• INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
• INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow
   
C.
W celu poprawienia komunikacji z uczelnią/wydziałem każdy student zobowiązany jest do aktywacji adresu e-mail otrzymanego w ramach Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS). Więcej na ten temat:
             http://wf.ur.edu.pl/Dla-studenta/Sprawy-studenckie/Office365.aspx
     Szczegółowa instrukcja do pobrania: (wkrótce)
.

 

  Plan zajęć    
  Termin zjazdu   opiekun: dr Aneta Rejman
1 02 - 03.03.2019   2.WF.sum.nst_z1.pdf  
2 16 - 17.03.2019   2.WF.sum.nst_z2.pdf  
3 30 - 31.03.2019   2.WF.sum.nst_z3.pdf  
4 13 - 14.04.2019   2.WF.sum.nst_z4.pdf  
5 27 - 28.04.2019   2.WF.sum.nst_z5.pdf  
6  11 - 12.05.2019   2.WF.sum.nst_z6.pdf  
7 18 - 19.05.2019   2.WF.sum.nst_z7.pdf  
8 25 - 26.05.2019   2.WF.sum.nst_z8.pdf Aktualizacja 22.05.2019
9 08.06.2019   2.WF.sum.nst_z9.pdf  
         
         
   Podział na grupy:   2.WF.sum.nst.grupy.pdf aktualizacja: 10.03.2019
   Harmonogram sesji zimowej:   2.WF.sum.nst.zima.pdf  
   Harmonogram sesji letniej:   2.WF.sum.nst.lato.pdf  
         
         
         

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)