UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka

drukuj strone
zapisz jako pdf
1 WF - studia I stopnia. Rok akademicki 2018/2019

 

 
Informacje  
Data:7.11.2018 Wiadomość:Proszę wszystkich studentów o zgłoszenie się w dniu 10.11.2018 do dziekanatu w celu odebrania umów
Data:14.11.2018 Wiadomość: Uległy zmianie zajęcia z emisji głosu. Zostały przełożone ze zjazdu 6 na 8
Data 16.11.2018

PILNE !!! Zaliczenie z przedmiotu Metodyka wychowania fizycznego u dr Alfredy Dencikowskiej odbędzie się w dniu 17.11 (sobota) o godz. 19.00 w budynku Tow. 23 

Data 6.12.2018 Studenci I roku studiów licencjackich niestacjonarnych proszeni są o zgłaszanie się w dniu 08.12.2018 r. (sobota) do Dziekanatu w celu odbioru kart egzaminacyjnych.
   

  UWAGA STUDENCI:
A.
Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16.05.2016 roku w sprawie  szczegółowych  zasad  prowadzenia  dokumentacji  przebiegu  studiów wyższych  w  formie  elektronicznej  na  Uniwersytecie  Rzeszowskim:1

§ 9 
1. Student jest zobowiązany do:
 1.  posiadania aktywnego konta w systemie WU;
 2.  zapoznania się z warunkami zaliczania zajęć dydaktycznych;
 3.  zapisania się na zajęcia zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. sprawdzania indywidualnego konta w systemie WU celem weryfikacji kompletności i poprawności danych, w szczególności w zakresie otrzymanych zaliczeń i ocen z egzaminów, a także prawidłowości przypisanych grup i przedmiotów;
 5. uzyskiwania wpisów w indeksie w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3;
 6. zgłaszania prowadzącemu zajęcia, w terminie 3 dni od daty publikacji wyników zaliczenia lub egzaminu w systemie WU, ewentualnych niezgodności oceny podanej do wiadomości z oceną wpisaną do systemu WU lub zgłaszania braku oceny w systemie WU; 7) zgłaszania dziekanowi lub upoważnionemu prodziekanowi faktu niewpisania oceny w systemie WU lub innych błędów w dokumentacji przebiegu studiów, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 6. 
2. Niezgłoszenie przez studenta uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (w tym braku oceny) na zasadach określonych w ust. 1, oznacza brak jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń do oceny (w tym braku oceny) odnotowanej w systemie WU ze wszystkimi regulaminowymi konsekwencjami.
 
§11
 1. W przypadku, gdy w opinii studenta, ocena wpisana do systemu WU różni się od faktycznie uzyskanej (odczytanej, wywieszonej na tablicy ogłoszeń, czy zamieszczonej na stronie www) student może zgłosić pisemną reklamację do prowadzącego zajęcia w terminie 3 dni od dnia wprowadzenia oceny do systemu WU. Jeśli prowadzący określił, że podaje informację o ocenach jedynie poprzez wpisanie ich do systemu WU, to brak jest podstaw do składania reklamacji przez studenta.
 2. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, osoba wprowadzająca ocenę/zaliczenie do systemu weryfikuje ją w systemie WU. 
 3. W przypadku weryfikacji oceny/zaliczenia po zamknięciu systemu WU lub przekazaniu protokołu do dziekanatu, korekty oceny/zaliczenia w systemie Uczelnia10 dokonuje osoba, o której mowa w § 10 ust. 7, na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia skierowany do dziekana wydziału.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji po przekazaniu protokołu do dziekanatu wydziału, prowadzący zajęcia dokonuje zmiany wpisanej oceny/zaliczenia wyłącznie na wydrukowanym protokole. W tym celu prowadzący zajęcia w kolumnie OCENA przekreśla dotychczasową ocenę/zaliczenie i dokonuje poprawnego wpisu. Zmiana powinna być opatrzona podpisem i datą.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez prowadzącego zajęcia, studentowi przysługuje prawo odwołania się do dziekana wydziału w terminie 7 dni od dnia udzielenia odmowy.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez dziekana wydziału przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
B.
Student ma obowiązek
wypełnienia wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie

w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować, uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibach Komisji odpowiednio w Dziekanacie danego Wydziału  lub Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych we wskazanych w Regulaminie terminach tj.:
dla stypendium socjalnego:
• do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej, (dotyczy również obecnego I roku studiów),
• do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów,
dla stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
• do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej, (dotyczy również obecnego I roku studiów),
• do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów,
dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
• do 5 października,
Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.
 
WAŻNE!!!
Wypełniając wniosek o przyznanie ww. świadczeń w systemie Uczelnia 10 należy wybierać każdorazowo opcję rok akademicki 2018/19, a nie semestr letni czy zimowy. 
 
• INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
• INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow
   
C.
W celu poprawienia komunikacji z uczelnią/wydziałem każdy student zobowiązany jest do aktywacji adresu e-mail otrzymanego w ramach Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS). Więcej na ten temat:
             http://wf.ur.edu.pl/Dla-studenta/Sprawy-studenckie/Office365.aspx
     Szczegółowa instrukcja do pobrania: (wkrótce)
.

  Plan zajęć    
  Termin zjazdu   opiekun: dr Paweł Ostrowski
1 06-07.10.2018   1.WF.lic.nst_z1.pdf  
2 20-21.10.2018   1.WF.lic.nst_z2.pdf  
3 27-28.10.2018   1.WF.lic.nst_z3.pdf  
4 03-04.11.2018   1.WF.lic.nst_z4.pdf  
5 10.11.2018   1.WF.lic.nst_z5.pdf zjazd jednodniowy
6 17-18.11.2018   1.WF.lic.nst_z6.pdf  
7 01-02.12.2018   1.WF.lic.nst_z7.pdf  
8 08-09.12.2018   1.WF.lic.nst_z8.pdf  
9 15-16.12.2018   1.WF.lic.nst_z9.pdf  
10 12-13.01.2019   1.WF.lic.nst_z10.pdf  
11 19-20.01.2019   1.WF.lic.nst_z11.pdf  
         
   Podział na grupy:   1.WF.lic.nst.grupy.pdf  
   Harmonogram sesji zimowej:   1.WF.lic.nst.zima.pdf  
   Harmonogram sesji letniej:   1.WF.lic.nst.lato.pdf  

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)