UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla kandydata > Rekrutacja > Zasady rekrutacji - WF

drukuj strone
zapisz jako pdf
Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 - Wychowanie Fizyczne

Wydziałowy Punkt Rekrutacyjny
Wydział Wychowania Fizycznego UR
ul. Towrnickiego 3, pokój 13 (I piętro)


tel. +48 17 872 18 72 - dla kierunku Wychowanie Fizyczne
(punkt czynny w dni powszednie w godz. 9.00-13.00)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Studia I stopnia (licencjat), stacjonarne i niestacjonarne


HARMONOGRAM REKRUTACJI
 

 I Tura Rekrutacji

18.05.2020 - 14.08.2020    - Logowanie w systemie (ostateczny termin wpłat)

18.08.2020 - 20.08.2020    - Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.08.2020 - 04.09.2020    - Przyjmowanie kompletnych dokumentówOpłata rekrutacyjna - 85 zł

Prosimy o dokonanie opłaty odpowiednio wcześniej, ze względu na czas konieczny do zaksięgowania. Osoby, które opłaciły w terminie, a nie zostały ujęte w procesie rekrutacji (brak zaksięgowania opłaty) prosimy o kontakt z punktem rekrutacyjnym w dniu 21.08.2020.


Niezbędne dokumenty.

 1. podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
 2. poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię świadectwa dojrzałości
 3. aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Wychowanie Fizyczne - skierowanie należy wydrukować z konta Kandydata, po uzyskaniu statutu Zakwalifikowany (Prosimy o jak najszybszą rejestrację w Przychodniach). Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które w 2019r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkoły wyższej: http://www.womp-rzeszow.ires.pl/11336/11336
 4. dwie aktualne fotografie kandydata zgodne wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego - podpisane na odwrocie oraz jedno w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym)
 5. oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

Uwaga!

 • Komplet dokumentów należy złożyć w białej teczce tekturowej opisanej według wzoru dostępnego w Punkcie Rekrutacyjnym WWF
 • Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa powyżej, będzie równoznaczne z oświadczeniem kandydata o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na dany kierunek.
UWAGA !!!

Przyjmowane są wyłącznie zaświadczenia lekarskie od lekarza Medycyny Pracy


W związku z obowiązującą w 2018 r. internetową rezerwacją terminu badania lekarskiego w przychodniach prosimy kandydatów o przeprowadzenie badań w terminie wcześniejszym – przed dniem składania dokumentów.

Komplet dokumentów musi zawierać zaświadczenie lekarskie z Przychodni Medycyny Pracy

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Rekrutacyjny WWF, ul. Towarnickiego 3, czynny w dni powszednie w godz. 09:00-13:00

Zasady rekrutacji dla kandydatów z "nową maturą" i "starą maturą"

1. Konkurs świadectw

a. Pod uwagę będą brane wyniki obowiązkowych przedmiotów egzaminu maturalnego części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbytego według zasad "nowej matury" oraz wszystkie przedmioty zdawane na podstawie "starej matury" w części ustnej i pisemnej.

b. Kryterium dodatkowym w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek jest ocena z biologii uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły.

c. Osoby zwolnione z konkursu świadectw dojrzałości:

- kandydaci, którzy przedłużą aktualny dokument stwierdzający aktualne osiągniecia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich: medaliści      mistrzostw Polski, uczestnicy igrzysk olimpijskich, mistrzostw Świata i Europy
 - kadydaci posiadający w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich Klasę Sportową Mistrzowską i Pierwsza Klasę Sportową
 - zawodnicy z dużymi predyspozycjami do osiągania wysokich rezultatów sportowych, wskazani przez KU AZS Uniwersytet Rzeszowski

Kandydaci z klasą mistrzowską lub Pierwszą klasą sportową powinni złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez Polski Związek Sportowy, a posiadający 2 klasę sportową, przez Okręgowe Związki Sportowe. Zaświadczenia te muszą być podpisane przez prezesa, sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia) rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat).

2. Posiadane klasy sportowe i uprawnienia z zakresu sportu, rekreacji i turystyki (udokumentowane):

 • II klasa sportowa - 10 pkt.
 • III klasa sportowa - 5 pkt.
 • Trener danej dyscypliny sportowej - 10 pkt.
 • Instruktor danej dyscypliny sportowej - 5 pkt.
 • Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 5 pkt.
 • Uprawnienia turystyczne oraz inne z zakresu kultury fizycznej - 5 pkt
Za posiadane uprawnienia można uzyska ćmaksymaklnie 10 pkt.

3.Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego ("nowa matura" przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

a. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
b. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ("stara matura" przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

ocena
skala 1-6
punkty ocena
skala 2-5
punkty
dopuszczający/mierny (2) 30    
dopuszczający plus (2+) 45    
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny (3+) 90
dobry (4) 120 dobry (4) 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus (4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 190    
celujący (6) 200    


4. Postępowanie kwalifikacyjne

 Na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) kandydaci przyjmowani będą według kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc


Opis teczki kandydata (okładka) powinien zawierać:

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Nr telefonu kontaktowego
Rok i nazwa ukończonej szkoły
Kierunek studiów
stacjonarne / niestacjonarne
I stopnia / II stopnia
Podpis kandydata

Przykład:

       

  

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne


HARMONOGRAM REKRUTACJI

I Tura Rekrutacji

18.05.2020 - 14.08.2020    - Logowanie w systemie (ostateczny termin wpłat)

18.08.2020 - 20.08.2020    - Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.08.2020 - 04.09.2020    - Przyjmowanie kompletnych dokumentówOpłata rekrutacyjna - 85 zł

Prosimy o dokonanie opłaty odpowiednio wcześniej, ze względu na czas konieczny do zaksięgowania. Osoby, które opłaciły w terminie, a nie zostały ujęte w procesie rekrutacji (brak zaksięgowania opłaty) prosimy o kontakt z punktem rekrutacyjnym w dniu 21.08.2020.


Niezbędne dokumenty.

 1. podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
 2. poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu Wychowanie Fizyczne
 3. zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia - oryginał
 4. aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Wychowanie Fizyczne - skierowanie należy wydrukować z konta Kandydata, po uzyskaniu statutu Zakwalifikowany (Prosimy o jak najszybszą rejestrację w Przychodniach). Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które w 2019r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkoły wyższej: http://www.womp-rzeszow.ires.pl/11336/11336
 5. dwie aktualne fotografie kandydata zgodne wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego - podpisane na odwrocie oraz jedno w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym)
 6. oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

Uwaga!

 • Komplet dokumentów należy złożyć w białej teczce tekturowej opisanej według wzoru dostępnego w Punkcie Rekrutacyjnym WWF
 • Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa powyżej, będzie równoznaczne z oświadczeniem kandydata o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na dany kierunek.

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Rekrutacyjny WWF, ul. Towarnickiego 3, czynny w dni powszednie w godz. 09:00-13:00

Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających dyplom pierwszego stopnia z zakresu wychowania fizycznego.

O przyjęciu decydować będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia.

Dopuszcza się mozliwość, aby studia mogły podejmowac osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia innych kierunków, po przeprowadzeniu przez Komisję Rekrutacyjną analizy porównawczej zgodności efektów kształcenia (wymagana jest porównalność efektów kształcenia na poziomie co najmniej 60%) ukończonych studiów z efektami kształcenia dla kierunku wychowania fizycznego studiów pierwszego stopnia.

Opis teczki kandydata (okładka) powinien zawierać:

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Nr telefonu kontaktowego
Rok i nazwa ukończonej szkoły
Kierunek studiów
stacjonarne / niestacjonarne
I stopnia / II stopnia
Podpis kandydata

Przykład:

      

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)

   e-mail: inokf@ur.edu.pl