UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
WydziałDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla kandydata > Rekrutacja > Zasady rekrutacji - TiR

drukuj strone
zapisz jako pdf
Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 - Turystyka i Rekreacja

Wydziałowy Punkt Rekrutacyjny
Wydział Wychowania Fizycznego UR
ul. Towarnickiego 3, pokój 13 (I piętro)


tel. +48 17 872 18 73 - dla kierunku Turystyka i Rekreacja
(punkt czynny w dni powszednie w godz. 9.00-13.00)

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA
Studia I stopnia (licencjat), stacjonarne i niestacjonarne


HARMONOGRAM REKRUTACJI

I Tura Rekrutacji

14.05.2018 - 15.07.2018    - Logowanie w systemie (ostateczny termin wpłat)

16.07.2018                         - Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

17.07.2018 - 18.07.2018    - Przyjmowanie kompletnych dokumentów

20.07.2018                         - Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

 


II Tura Rekrutacji

03.09.2018 - 20.09.2018    - Logowanie w systemie (ostateczny termin wpłat)

21.09.2018                         - Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia

24.09.2018 - 25.09.2018    - Przyjmowanie kompletnych dokumentów


28.09.2018                         - Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia


Opłata rekrutacyjna - 85 zł

Prosimy o dokonanie opłaty odpowiednio wcześniej, ze względu na czas konieczny do zaksięgowania. Osoby, które opłaciły w terminie, a nie zostały ujęte w procesie rekrutacji (brak zaksięgowania oplaty) prosimy o kontakt z punktem rekrutacyjnym w dniu 16.07.2018.
 

Niezbędne dokumenty

 1. ankieta osobowa (tworzona w trakcie pierwszego logowania do internetowego systemu rekrutacji, wydrukowana i własnoręcznie podpisana (rekrutacja elektroniczna – rekrutacja.univ.rzeszow.pl)
 2. świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną - oryginał i kopia
 3. dwie aktualne fotografie kandydata zgodne wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego - podpisane na odwrocie
 4. aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Turystyka i Rekreacja (skierowanie można otrzymać w  Punkcie Rekrutacyjnym WWF). Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które w 2018r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkoły wyższej: http://www.womp-rzeszow.ires.pl/11336/11336/
 5. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku cudzoziemców
 6. oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w przypadku kandydata na studia stacjonarne
 7. dowód wpłaty (wpłata nie podlega zwrotowi jeśli kandydat nie przystąpi do postępowania kwalifikacyjnego);
 8. w przypadku działalności w kulturze fizycznej – dyplomy instruktorskie, patenty, legitymacje i inne pozwalające na przyznanie punktów preferencyjnych;
UWAGA !!! 

Przyjmowane są wyłącznie zaświadczenia lekarskie od lekarza Medycyny Pracy


W związku z obowiązującą w 2018 r. internetową rezerwacją terminu badania lekarskiego w przychodniach prosimy kandydatów o przeprowadzenie badań w terminie wcześniejszym – przed dniem składania dokumentów.

Komplet dokumentów musi zawierać zaświadczenie lekarskie z Przychodni Medycyny Pracy

Uwaga!

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Rekrutacyjny WWF, ul. Towarnickiego 3, czynny w dni powszednie w godz. 09:00-13:00

Zasady rekrutacji dla kandydatów z "nową maturą" i "starą maturą"

1. Konkurs świadectw

a. Pod uwagę będą brane wyniki obowiązkowych przedmiotów egzaminu maturalnego części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbytego według zasad "nowej matury" oraz wszystkie przedmioty zdawane na podstawie "starej matury" w części ustnej i pisemnej.

b. Kryterium dodatkowym w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek jest ocena z geografii uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Posiadane klasy sportowe i uprawnienia z zakresu sportu, rekreacji i turystyki (udokumentowane):

 • pilot wycieczek - 10 pkt.
 • przewodnik turystyczny - 10 pkt..
 • Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 5 pkt.
 • Uprawnienia turystyczne oraz inne z zakresu kultury fizycznej - 5 pkt
Za posiadane uprawnienia można uzyskac maksymaklnie 10 pkt.

3.Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego ("nowa matura" przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

a. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutascyjny
b. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punbkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ("stara matura" przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

ocena
skala 1-6
punkty ocena
skala 2-5
punkty
dopuszczający/mierny (2) 30    
dopuszczający plus (2+) 45    
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny (3+) 90
dobry (4) 120 dobry (4) 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus (4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 190    
celujący (6) 200    


4. Postępowanie kwalifikacyjne

 Na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) kandydaci przyjmowani będą według kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejscOpis teczki kandydata (okładka) powinien zawierać:

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Nr telefonu kontaktowego
Rok i nazwa ukończonej szkoły
Kierunek studiów
stacjonarne / niestacjonarne
I stopnia / II stopnia
Podpis kandydata

Przykład:

      TURYSTYKA I REKREACJA
Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne


HARMONOGRAM REKRUTACJI

I Tura Rekrutacji

14.05.2018 - 15.07.2018    - Logowanie w systemie (ostateczny termin wpłat)

16.07.2018                         - Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

17.07.2018 - 18.07.2018    - Przyjmowanie kompletnych dokumentów

20.07.2018                         - Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

 


II Tura Rekrutacji

03.09.2018 - 20.09.2018    - Logowanie w systemie (ostateczny termin wpłat)

21.09.2018                         - Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia

24.09.2018 - 25.09.2018    - Przyjmowanie kompletnych dokumentów


28.09.2018                         - Ogłoszenie listy osób przyjętych na studiaOpłata rekrutacyjna - 85 zł

Prosimy o dokonanie opłaty odpowiednio wcześniej, ze względu na czas konieczny do zaksięgowania. Osoby, które opłaciły w terminie, a nie zostały ujęte w procesie rekrutacji (brak zaksięgowania oplaty) prosimy o kontakt z punktem rekrutacyjnym w dniu 16.07.2018.


Niezbędne dokumenty.

 1. ankieta osobowa  (tworzona w trakcie pierwszego logowania do internetowego systemu rekrutacji, wydrukowana i własnoręcznie podpisana (rekrutacja elektroniczna – rekrutacja.univ.rzeszow.pl
 2. zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia - oryginał
 3. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z zakresu Turystyki i Rekreacji - oryginał lub odpis i kserokopia
 4. dwie aktualne fotografie kandydata zgodne wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego - podpisane na odwrocie
 5. oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w przypadku kandydata na studia stacjonarne
 6. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku cudzoziemców
 7. dowód wpłaty (wpłata nie podlega zwrotowi jeśli kandydat nie przystąpi do postępowania kwalifikacyjnego);

Uwaga!

 • Komplet dokumentów należy złożyć w białej teczce tekturowej opisanej według wzoru dostępnego w Punkcie Rekrutacyjnym WWF


Miejsce składania dokumentów:
Punkt Rekrutacyjny WWF, ul. Towarnickiego 3, czynny w dni powszednie w godz. 09:00-13:00

Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających dyplom pierwszego stopnia z zakresu turystyki i rekreacji. 

O przyjęciu decydować będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia.
Dopuszcza się możliwość, aby studia mogły podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia innych kierunków, po przeprowadzeniu przez Komisję Rekrutacyjną analizy porównawczej zgodności programowej (wymagana jest prównywalność efektów kształcenia na poziomie co najmniej 60%) ukończonych studiów z efektami kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja studiów pierwszego stopnia.

Opis teczki kandydata (okładka) powinien zawierać:

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Nr telefonu kontaktowego
Rok i nazwa ukończonej szkoły
Kierunek studiów
stacjonarne / niestacjonarne
I stopnia / II stopnia
Podpis kandydata

Przykład:

     
 

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Wydział Wychowania Fizycznego
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Wydziału: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)