UR
Miasto Rzeszow
Logowanie
UR
InstytutDla kandydataDla studentaDla wykładowcyDziałalność naukowaWydawnictwaStrefa studencka
Dla kandydata > Rekrutacja > Zasady rekrutacji - TiR

drukuj strone
zapisz jako pdf
Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 - Turystyka i Rekreacja

Wydziałowy Punkt Rekrutacyjny
Wydział Wychowania Fizycznego UR
ul. Towarnickiego 3, pokój 13 (I piętro)


tel. +48 17 872 18 73 - dla kierunku Turystyka i Rekreacja
(punkt czynny w dni powszednie w godz. 9.00-13.00)

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA
Studia I stopnia (licencjat), stacjonarne i niestacjonarne


HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

 I Tura Rekrutacji

13.05.2019 - 09.07.2019    - Logowanie w systemie (ostateczny termin wpłat)

12.07.2019 - 14.07.2019    - Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

16.07.2019 - 18.07.2019    - Przyjmowanie kompletnych dokumentów 
 II Tura Rekrutacji

19.08.2019 - 16.09.2019    - Logowanie w systemie (ostateczny termin wpłat)

20.09.2019 - 22.09.2019     - Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia

24.09.2019 - 26.09.2019    - Przyjmowanie kompletnych dokumentówOpłata rekrutacyjna - 85 zł

Prosimy o dokonanie opłaty odpowiednio wcześniej, ze względu na czas konieczny do zaksięgowania. Osoby, które opłaciły w terminie, a nie zostały ujęte w procesie rekrutacji (brak zaksięgowania opłaty) prosimy o kontakt z punktem rekrutacyjnym w dniu 15.07.2019.


Niezbędne dokumenty.

 1. podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
 2. poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię świadectwa dojrzałości
 3. aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Turystyka i Rekreacja - skierowanie należy wydrukować z konta Kandydata, po uzyskaniu statutu Zakwalifikowany (Prosimy o jak najszybszą rejestrację w Przychodniach). Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które w 2019r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkoły wyższej: http://www.womp-rzeszow.ires.pl/11336/11336
 4. dwie aktualne fotografie kandydata zgodne wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego - podpisane na odwrocie oraz jedno w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym)
 5. oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

Uwaga!

 • Komplet dokumentów należy złożyć w białej teczce tekturowej opisanej według wzoru dostępnego w Punkcie Rekrutacyjnym WWF
 • Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa powyżej, będzie równoznaczne z oświadczeniem kandydata o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na dany kierunek.
UWAGA !!! 

Przyjmowane są wyłącznie zaświadczenia lekarskie od lekarza Medycyny Pracy


W związku z obowiązującą w 2019 r. internetową rezerwacją terminu badania lekarskiego w przychodniach prosimy kandydatów o przeprowadzenie badań w terminie wcześniejszym – przed dniem składania dokumentów.

Komplet dokumentów musi zawierać zaświadczenie lekarskie z Przychodni Medycyny Pracy
 

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Rekrutacyjny WWF, ul. Towarnickiego 3, czynny w dni powszednie w godz. 09:00-13:00

Zasady rekrutacji dla kandydatów z "nową maturą" i "starą maturą"

1. Konkurs świadectw

a. Pod uwagę będą brane wyniki obowiązkowych przedmiotów egzaminu maturalnego części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbytego według zasad "nowej matury" oraz wszystkie przedmioty zdawane na podstawie "starej matury" w części ustnej i pisemnej.

b. Kryterium dodatkowym w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek jest ocena z geografii uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Posiadane klasy sportowe i uprawnienia z zakresu sportu, rekreacji i turystyki (udokumentowane):

 • pilot wycieczek - 10 pkt.
 • przewodnik turystyczny - 10 pkt..
 • Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 5 pkt.
 • Uprawnienia turystyczne oraz inne z zakresu kultury fizycznej - 5 pkt
Za posiadane uprawnienia można uzyskać maksymaklnie 10 pkt.

3.Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego ("nowa matura" przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

a. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
b. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ("stara matura" przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

ocena
skala 1-6
punkty ocena
skala 2-5
punkty
dopuszczający/mierny (2) 30    
dopuszczający plus (2+) 45    
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny (3+) 90
dobry (4) 120 dobry (4) 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus (4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 190    
celujący (6) 200    


4. Postępowanie kwalifikacyjne

 Na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) kandydaci przyjmowani będą według kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejscOpis teczki kandydata (okładka) powinien zawierać:

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Nr telefonu kontaktowego
Rok i nazwa ukończonej szkoły
Kierunek studiów
stacjonarne / niestacjonarne
I stopnia / II stopnia
Podpis kandydata

Przykład:

      TURYSTYKA I REKREACJA
Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne


HARMONOGRAM REKRUTACJI

 I Tura Rekrutacji

13.05.2019 - 09.07.2019    - Logowanie w systemie (ostateczny termin wpłat)

12.07.2019 - 14.07.2019    - Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

16.07.2019 - 18.07.2019    - Przyjmowanie kompletnych dokumentów 
 II Tura Rekrutacji

19.08.2019 - 16.09.2019    - Logowanie w systemie (ostateczny termin wpłat)

20.09.2019 - 22.09.2019     - Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia

24.09.2019 - 26.09.2019    - Przyjmowanie kompletnych dokumentówOpłata rekrutacyjna - 85 zł

Prosimy o dokonanie opłaty odpowiednio wcześniej, ze względu na czas konieczny do zaksięgowania. Osoby, które opłaciły w terminie, a nie zostały ujęte w procesie rekrutacji (brak zaksięgowania opłaty) prosimy o kontakt z punktem rekrutacyjnym w dniu 15.07.2019.


Niezbędne dokumenty.

 1. podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
 2. poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu Turystyka i Rekreacja
 3. zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia - oryginał
 4. aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Turystyka i Rekreacja - skierowanie należy wydrukować z konta Kandydata, po uzyskaniu statutu Zakwalifikowany (Prosimy o jak najszybszą rejestrację w Przychodniach). Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które w 2019r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkoły wyższej: http://www.womp-rzeszow.ires.pl/11336/11336
 5. dwie aktualne fotografie kandydata zgodne wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego - podpisane na odwrocie oraz jedno w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym)
 6. oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

Uwaga!

 • Komplet dokumentów należy złożyć w białej teczce tekturowej opisanej według wzoru dostępnego w Punkcie Rekrutacyjnym WWF
 • Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa powyżej, będzie równoznaczne z oświadczeniem kandydata o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na dany kierunek.


Miejsce składania dokumentów:
Punkt Rekrutacyjny WWF, ul. Towarnickiego 3, czynny w dni powszednie w godz. 09:00-13:00

Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających dyplom pierwszego stopnia z zakresu Turystyki i Rekreacji. 

O przyjęciu decydować będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia.
Dopuszcza się możliwość, aby studia mogły podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia innych kierunków, po przeprowadzeniu przez Komisję Rekrutacyjną analizy porównawczej zgodności programowej (wymagana jest porównywalność efektów kształcenia na poziomie co najmniej 60%) ukończonych studiów z efektami kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja studiów pierwszego stopnia.

Opis teczki kandydata (okładka) powinien zawierać:

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Nr telefonu kontaktowego
Rok i nazwa ukończonej szkoły
Kierunek studiów
stacjonarne / niestacjonarne
I stopnia / II stopnia
Podpis kandydata

Przykład:

     
 

Partnerzy Wydziału
      
          

Najważniejsze linki                                         Newsletter                                                                                                                      Dane kontaktowe
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia wydziału.
   (w przygotowaniu)
   Uniwersytet Rzeszowski
   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
   35-959 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3

   Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61
   Dziekanat:  tel./fax +48 17 872 18 42 (43) (67)